Koulutuksia ja puheita: etänä ja paikan päällä

Islacat edun tavoitteena on tarjota opettajille ja muille toimijoille laadukkaita täydennyskoulutuksia erilaisista digiaiheista.

Hyvän koulutuksen jälkeen olo on innostunut ja halu päästä kokeilemaan koulutuksessa esiteltyjä asioita suuri. Koulutuksissa pääpaino on aina käytännönläheisissä asioissa, jotka osallistujat pystyvät toteuttamaan omissa työpaikoissaan.

Koulutukset voidaan järjestää etänä tai paikan päällä. Koulutus voi olla luonteeltaan työpaja tai puheenvuoro. Koulutusten pituudet vaihtelevat 1 tunnista usean päivän mittaisiin koulutuksiin.

Koulutuksissa pyritään ennen kaikkea vaikuttavuuteen ja asioiden siirtymiseen käytäntöön. Tämä pyritään toteuttamaan mm. seuraavilla tavoilla:

  • realistiset tavoitteet

  • aiheiden sitominen osallistujien kokemusmaailmaan

  • motivaation, tahdon ja minäpystyvyyden kehittämisen ja ylläpitämisen huomioiminen

  • OPS-lähtöisyys

Kouluttajana toimii luokanopettaja ja tietotekniikan aineenopettaja Jukka Lehtoranta. Jukka on vetänyt useita täydennyskoulutuksia eri aiheista. Googlen työvälineiden osaamisen todistaa suoritetut sertifikaatit kouluttaja taso 2 ja Google innovaattori. https://edudirectory.withgoogle.com/profiles/5748915636797440


Koulutusaiheet

digitaalisten taitojen oppiminen ja opettaminen

ohjelmoinnillinen ajattelu, ohjelmointi ja robotiikka

Maker-tekeminen

Googlen työvälineiden käyttö

sovelluskohtaisesti tai laajempana kokonaisuutena

Oppimisanalytiikka

Opetuksen pelillistäminen

3d-suunnittelu ja -tulostus


Google Workspace for Education

Kouluttajana Sertifioitu Google kouluttaja ja Innovaattori, pitkä käytännön kokemus sovellusten opetuskäytöstä.

Koulutukset ovat luonteeltaan osallistavia ja käytännönläheisiä.

Sisältö räätälöidään jokaiselle kohderyhmälle erikseen.

Esimerkkejä koulutuksista:

  • Googlen perussovellusten opetuskäyttö -koulutuksessa tutustutaan perussovellusten käyttämiseen ja hyödyntämiseen opetuksessa.

  • Classroom opetuksen tueksi -koulutuksessa tutustutaan perusteellisesti classroomin käyttöön ja eri ominaisuuksiin. Koulutuksen aikana

valmistellaan oma classroom valmiiksi oppijoita varten.

  • Yhteistyön menetelmät -koulutuksessa tutustutaan erilaisiin digitaalisiin yhteistyön välineisiin ja harjoitellaan eri kokoisten ryhmien osallistamista,

  • Chromebook haltuun ja tehokäyttöön -koulutus keskittyy Chromebook-laitteeseen tutustumiseen ja sen hyödyntämiseen osana oppimista.


Pelillisyys, ohjelmointi ja Micro:bit

Pelillisyys ja pelien tekeminen -koulutukset räätälöidään kohderyhmille sopiviksi.

Pelillisyyteen keskittyvät koulutukset tarjoavat käytännönläheisiä ja pedagogisesti mielekkäitä tapoja tehdä eri aiheista motivoivampaa ja kiinnostavampaa pelien, leikkien ja pelillistämisen avulla.

Pelien tekeminen -koulutuksissa keskitytään pelien tekemiseen ja pelimekaanikoiden opettelemiseen valituilla välineillä. Koulutuksesta on hyötyä niin lautapelien, digitaalisten pelien ja pakopelien tekemisen kannalta. Digitaalisien pelien tekemiseen käytetään selaimessa toimia pelinteko-ohjelmia.

Ohjelmoinnin opettaminen -koulutuksissa keskitytään ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun opettamisen keinoihin. Koulutukset ovat pääasiassa suunnattuja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille. Esiteltävät

keinot ovat digitaalisia ja ilman laitteita tehtäviä harjoituksia. Sisällöt pohjautuvat Uudet lukutaidot -ohjelman osaamiskuvauksiin.

Micro:bit -koulutuksissa keskitytään laitteen käytön opettelemiseen ja tapohin hyödyntää sitä pedagogisesti mielekkäällä tavalla osana ohjelmointia ja luovaa tekemistä.


Oppimisanalytiikka, digitaaliset taidot ja verkko-oppiminen

Oppimisanalytiikka -koulutuksissa tutustutaan oppimisanalytiikkaan ja käytännön läheisiin toimenpiteisiin sen käyttöönottamiseksi. Koulutuksissa käydään myös läpi tiedon keräämista tietoturvallisesti analysointia varten ja analytiikan tulosten perusteella tehtäviä toimenpiteitä. Koulutukset räätälöidään aina kohderyhmän käytössä oleville järjestelmille sopiviksi.

Koulutuksia järjestetään myös taitojen analysointiin, itse-/vertaisarviointiin ja lomakkeiden tehokäyttöön keskittyvinä. Näiden koulutusten opit ja työtavat on helppo ottaa heti käyttöön omassa työssä.

Digitaaliset taidot -koulutuksissa opetellaan tapoja opettaa opetussuunnitelmien ja Uudet lukutaidot -osaamiskuvausten mukaisia digitaalisia taitoja. Koulutukset räätälöidään aina kohderyhmälle sopiviksi ja niiden avulla kasvatetaan osallistujien teknologiaminäpystyvyyttä aiheeseen liittyen. Erityistä huomiota koulutuksissa kiinnitetään digihyvinvoinnin, tietoturvan ja saavutettavuuden näkökulmiin.

Verkko-oppimisen -koulutuksissa keskitytään tapoihin ja menetelmiin tuottaa laadukasta ja pedagogisesti mielekästä ja osallistavaa verkko-oppimista. Koulutuksessa opeteltavia menetelmiä pystyy hyödyntämään eri kokoisille oppijaryhmille. Koulutuksessa käydään läpi etäyhteyksin tapahtuvaa ja aikaan sitomatonta oppimista.