Taito- ja taideaineiden opettaminen

Millaisia asioita on mahdollista opettaa etänä?

Taito- ja taideaineiden opettaminen etänä rajaa pakostakin mahdollisia oppisisältöjä, samalla on noussut kuitenkin mahdollisuus nostaa esille niitä sisältöalueita, joihin tavallisesti ei ole reilusti aikaa käytettävissä.

Suunnittelu ja prosessin etenemisen reflektointi ovat asioita, joita voidaan hyödyntää etenkin käsityön ja kuvaamataidon oppiaineissa. Suunnittelun tueksi on olemassa monenlaisia digitaalisia työvälineitä.

Taito- ja taideaineissa on monenlaisia teoriataustaan liittyviä asioita, joihin syventymiseen etäoppiminen antaa mahdollisuuden. Teoriataustaa voi myös yhdistää laaja-alaisiin taitoihin, kuten työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen. Millaisia taitoja muusikko tarvitsee, mitä tarkoittaa yrittäjyys liikunta-alalla jne.

Kotona tehtävien askareiden hyödyntäminen on monessa aineessa myös hyvin hyödynnetty. Kevään etäoppimisen aikana on esimerkiksi laitettu kuntoon kotien polkupyörät ja tutustuttu monenlaisiin kotoa löytyviin arkisoittovälineisiin.

Mitä OPS sanoo?

Kotitalous tavoitteet (7-9 lk): käytännön toimintataidot (5 kpl), yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (4 kpl), tiedonhallintataidot (4 kpl)

Kuvataide (1-2 lk): visuaalinen havaitseminen ja ajattelu (3 kpl), kuvallinen tuottaminen 3 kpl), visuaalisen kulttuurin tulkinta (3 kpl), esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen (2 kpl)

Kuvataide (3-6 lk): visuaalinen havaitseminen ja ajattelu (3 kpl), kuvallinen tuottaminen 3 kpl), visuaalisen kulttuurin tulkinta (3 kpl), esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen (2 kpl)

Kuvataide (7-9 lk): visuaalinen havaitseminen ja ajattelu (3 kpl), kuvallinen tuottaminen 3 kpl), visuaalisen kulttuurin tulkinta (3 kpl), esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen (2 kpl)

Käsityö (1-2 lk):

 • rohkaista oppilasta käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta
 • ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin
 • ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita
 • opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen
 • tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta

Käsityö (3-6 lk):

 • vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
 • ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi
 • opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
 • ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
 • kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä
 • opastaa oppilasta käyttämään tieto– ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
 • ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
 • herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

Käsityö (7-9 lk)

 • ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
 • ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan
 • opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita
 • ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan
 • ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa
 • ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa
 • ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä
 • ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

Liikunta (1-2 lk): fyysinen toimintakyky (6 kpl), sosiaalinen toimintakyky (2 kpl), psyykkinen toimintakyky (2 kpl)

Liikunta (3-6 lk): fyysinen toimintakyky (7 kpl), sosiaalinen toimintakyky (2 kpl), psyykkinen toimintakyky (2 kpl)

Liikunta (7-9 lk): fyysinen toimintakyky (7 kpl), sosiaalinen toimintakyky (2 kpl), psyykkinen toimintakyky (4 kpl)

Musiikin tavoitteet (1-2 lk): osallisuus (1 kpl), musisointi ja luova tuottaminen (3 kpl), kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito (2 kpl), hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa (1 kpl), oppimaan oppiminen musiikissa (1 kpl)

Musiikin tavoitteet (3-6 lk): osallisuus (1 kpl), musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen (4 kpl), kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito (2 kpl), hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa (1 kpl), oppimaan oppiminen musiikissa (1 kpl)

Musiikin tavoitteet (7-9 lk): osallisuus (1 kpl), musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen (6 kpl), kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito (2 kpl), hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa (2 kpl), oppimaan oppiminen musiikissa (1 kpl)

Useampaan aineeseen soveltuvia työvälineitä

Valmiita tuntisuunnitelmia ja lähdemateriaaleja on koottu moneen paikkaan taito- ja taideaineiden etäoppimisen tueksi. Alla on lueteltu muutamia näistä paikoista.

 • Chromebookapphub, sivusto tarjoaa englanniksi runsaasti ideoita ja tuntisuunnitelmia eri aiheisiin.

 • workbench, tuntisuunnitelmia englanniksi etenkin käsityöhön ja digitaalisiin taitoihin, sisällöt integoituvat classroomiin

 • opentunti.fi, sekalainen kokoelma eri oppiaineiden tuntisuunnitelmia

 • aoe.fi, valtion avointen oppimateriaalien kirjasto

 • Tampereen kulttuuri- ja liikuntakanava, paljon tallenteita ja livelähetyksiä aiheeseen

Digitaaliset välineet voivat tuoda kaivattua vaihtelua taito- ja taideaineisiin etäoppimisen aikana. Lukuvuoden lopun lähestyessä motivoivalle ekstratekemiselle on tarvetta.

 • experiments.withgoogle.com, kokoelma tekoälyä ja konenäköä hyödyntäviä työvälineitä, voit johtaa omaa virtuaaliorkesteriasi tai piirtää tekoälyn kanssa.

 • cs first, kokoelma ohjelmointiprojekteja aihealueittain, löytyy sisältöjä esim. taiteisiin ja liikuntaan

 • valmiit tietokilpailut (esim. kahoot)

Erilaisten tarjolla olevien tutoriaalivideoiden määrä on viime vuosina kasvanut valtavasti. Niitä voi hyödyntää taito- ja taideaineissa monelle eri tapaa: niitä voi toistaa, koostaa ja tuottaa itse.

 • youtube-tutoriaalit, lähes kaikkiin aiheisiin löytyy tutoriaali.

 • kaikkikuvaa.fi, suomeksi puhuttuja ohjevideoita tutoriaalien tekemiseen ja kuvaamiseen

 • harrastakotona.fi, laaja valikoima ohjeita ja videoita eri harrastuksiin suomeksi

 • ruutukaappausvideoiden kuvaaminen mahdollistaa helposti tutoriaalien tekemisen itse, tarkemmat ohjeet Tehtävien jakaminen oppilaille, paras väline ruutukaappausvideoiden tekemiseen on chrome-selaimen lisäosa screencastify.

Tehtyjen harjoitusten ja tehtävien koostaminen portfolioon on toimiva tapa oman oppimisen esille tuomiseen. Portfolion voi toteuttaa monella tavalla, parhaimmat ovat google slides, joka mahdollistaa videoiden, kuvien ja tekstien helpon koostamisen sekä google sites, johon laajemmatkin kokonaisuudet on helppo ryhmitellä.

Kotitalous

OPSin sisältöalueet: Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri (linkittyy 15 tavoitteeseen), asuminen ja yhdessä eläminen (linkittyy 15 tavoitteeseen) ja kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa (linkittyy 12 tavoitteeseen).

Etäoppiminen mahdollistaa syvemmän tutustumisen esim. ruokakulttuuriin, raaka-aineisiin ja kuluttajaosaamiseen. Lisäksi tilanne mahdollistaa erilaisten simulaatioiden ja pelillistettyjen kokonaisuuksien toteuttamisen.

Oppimateriaaleja kotitalouden opetuksen tueksi sisältöalueittain on listattu OPH:n sivuilla https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/verkkomateriaaleja-kotitalouden-opetuksen-tueksi

Kilpailu- ja kuluttajaviraston olen kuluttaja -materiaalipankki tarjoaa materiaalia kuluttajaosaamisen tueksi. Myös kuluttajaliiton materiaalit tarjoavat samankaltaista sisältöä.

Marttakoulu tarjoaa monenlaista materiaalia kotitalousopetuksen tueksi. Ruokatiedon sivuilta löytyy paljon materiaalia ruokakasvatukseen ja ruokavisa.fi -osaamiskilpailu.

Ruonlaittoon liittyen on paljon erilaisia pelejä ja simulaatioita, joita voi hyödyntää opetuksessa.

Kuvataide

Kuvataiteen sisältöalueet (1-9 lk): omat kuvakulttuurit (linkittyy 11 tavoitteeseen), ympäristön kuvakulttuurit (linkittyy 11 tavoitteeseen), taiteen maailmat (linkittyy 11 tavoitteeseen)

Kätevä tapa yhdistää suunnittelua ja portfoliota on valmiiden kuvien tuominen osaksi slides-esitystä, näin suunnittelu ja itsearviointi on helppo tuoda samaan paikkaan. Myös töiden kommentointi on mahdollista. Chromen lisäosa slideshot mahdollistaa automaattisten ruutukaappausten ottamisen kuvan työstämisen aikana ja näin saa automaattisesti portfolioon materiaalia.

On olemassa monia digitaalisia työvälineitä, jotka sopivat kuvataiteeseen:

 • google drawings nopeaan yhteispiirtämiseen

 • sumopaint monipuolisin verkossa toimiva piirto-ohjelma, toimii kohtalaisesti myös mobiililaitteilla

 • canva monipuolinen taitto-ohjelma erilaisten julisteiden yms. tekoa varten

 • piskelapp, työkalu pikseligrafiikan tekemistä varten

 • wevideo, selaimessa toimiva videoeditori

 • sarjiskone.fi sarjakuvien tekemistä varten

Taiteen maailmoihin tutustumiseen on monenlaisia tapoja, erilaisia digitaalisia tutustumisretkiä voi suorittaa googlen arts & culture -sovelluksen avulla. On myös monia virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä museoita, joita arts & culture listaa.

OPH:n sivuilta löytyy kattava listaus erilaisia materiaaleja https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/materiaaleja-kuvataiteen-opetuksen-tueksi

Käsityö

Käsityön sisältöalueet (1-2 lk.): ideointi (linkittyy 4 tavoitteeseen), kokeilu (linkittyy 5 tavoitteeseen), suunnittelu (linkittyy 5 tavoitteeseen), tekeminen (linkittyy 4 tavoitteeseen), dokumentointi (linkittyy 2 tavoitteeseen) ja arviointi (linkittyy 1 tavoitteeseen).

Käsityön sisältöalueet (3-6 lk.): ideointi (linkittyy 6 tavoitteeseen), kokeilu (linkittyy 6 tavoitteeseen), suunnittelu (linkittyy 6 tavoitteeseen), tekeminen (linkittyy 4 tavoitteeseen), soveltaminen (linkittyy 5 tavoitteeseen) ja dokumentointi/arviointi (linkittyy 4 tavoitteeseen).

Käsityön sisältöalueet (7-9 lk.): innovointi (linkittyy 4 tavoitteeseen), muotoilu (linkittyy 5 tavoitteeseen), kokeilu (linkittyy 5 tavoitteeseen), dokumentointi/arviointi (linkittyy 5 tavoitteeseen), tekeminen (linkittyy 5 tavoitteeseen), työturvallisuus (linkittyy 1 tavoitteeseen), yrittäjämäinen oppiminen (linkittyy 1 tavoitteeseen) ja tiedostaminen/osallistuminen (linkittyy 1 tavoitteeseen).

Kätevä tapa yhdistää suunnittelua ja portfoliota on valmiiden kuvien tuominen osaksi slides-esitystä, näin suunnittelu ja itsearviointi on helppo tuoda samaan paikkaan. Myös töiden kommentointi on mahdollista.

Käsityöhön sopivia teknologiaa hyödyntäviä oppimiskokonaisuuksia löytyy Innokkaan materiaalipankista. Teknologian hyödyntämiseen opetuksessa löytyy monia työvälineitä:

 • tinkercad, sivusto, joka on tarkoitettu 3d-mallinnosten ja virtapiirien tekemiseen. Sopii hyvin myös työn suunnittelun tueksi.

 • microbit, micro:bitin koodaussivuilta löytyy simulaattori, joka mahdollistaa myös erilaisten lisäosien toiminnan testaamisen

 • virtualroboticstoolkit, simulaattori, joka mahdollistaa legojen ohjelmoinnin ja kokeilemisen ilman oikean laitteen omistamista

 • mit app inventor, sivusto omien sovellusten tekemiseen

 • glideapps, sivusto joka muuntaa sheetsin sovellukseksi, helpompi tapa luoda sovelluksia

On olemassa monenlaisia materiaaleja erilaisiin raaka-aineisiin ja työvälineisiin tutustumista varten. Näitä on listattu runsaasti OPH:n sivuilla https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/verkkomateriaaleja-kasityon-opetuksen-tueksi ja tekstiiliopettajaliiton sivuilla.

Liikunta

Liikunnan sisältöalueet (1-2 lk): fyysinen toimintakyky (liittyy 6 tavoitteeseen), sosiaalinen toimintakyky (liittyy 2 tavoitteeseen) ja psyykkinen toimintakyky (liittyy 2 tavoitteeseen).

Liikunnan sisältöalueet (3-6 lk): fyysinen toimintakyky (liittyy 7 tavoitteeseen), sosiaalinen toimintakyky (liittyy 2 tavoitteeseen) ja psyykkinen toimintakyky (liittyy 2 tavoitteeseen).

Liikunnan sisältöalueet (7-9 lk): fyysinen toimintakyky (liittyy 7 tavoitteeseen), sosiaalinen toimintakyky (liittyy 2 tavoitteeseen) ja psyykkinen toimintakyky (liittyy 4 tavoitteeseen).

Liikunnan opetuksen tueksi löytyy monenlaisia teknisiä apuvälineitä:

 • google earth -projektit mahdollistavat satelliittikuvien päälle tehdyt reitit ja lisätietojen tekemiset, oppilaat ovat luoneet esim. suunnistusratoja toisilleen tällä tavoin

 • videoiden kuvaus (esim. screencastifyn tai mobiililaitteiden avulla yms.), näitä videoita voi hyödyntää suoritusten dokumentointiin, muiden haastamiseen tai liittää esim. ammattilaisen suorituksen oman suorituksen rinnalle ja toteuttaa näin vertailua.

 • science journal, sovellus joka tuo mobiilisovelluksen anturit omaan käyttöön helposti, mahdollistaa esim. oman kiihtyvyyden tai nopeuden mittaamisen, myös erilaisten haasteiden tekeminen on helppoa.

 • aktiivisuusmittauksien hyödyntäminen opetuksessa (esim. iphonessa sisäänrakennettu)

 • Teachable machinen avulla on mahdollista opettaa tekoäly tunnistamaan erilaisia asioita, esim. huono liikuntasuoritus hyvästä

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/liikunnan-opetuksen-tukimateriaalit

Musiikki

Musiikin sisältöalueet (1-2. lk): miten musiikissa toimitaan (linkittyy 8 tavoitteeseen), miten musiikki muodostuu (linkittyy 8 tavoitteeseen), musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa (linkittyy 8 tavoitteeseen) ja musiikin opetuksen ohjelmisto (linkittyy 8 tavoitteeseen).

Musiikin sisältöalueet (3-6. lk): miten musiikissa toimitaan (linkittyy 9 tavoitteeseen), miten musiikki muodostuu (linkittyy 9 tavoitteeseen), musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa (linkittyy 9 tavoitteeseen) ja ohjelmisto (linkittyy 9 tavoitteeseen).

Musiikin sisältöalueet (7-9. lk): miten musiikissa toimitaan (linkittyy 12 tavoitteeseen), miten musiikki muodostuu (linkittyy 12 tavoitteeseen), musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa (linkittyy 12 tavoitteeseen) ja ohjelmisto (linkittyy 12 tavoitteeseen).

Musiikin tuottamiseen digitaalisesti on monia eri välineitä, joita voi hyödyntää yksin tai yhteisöllisesti:

 • sumotunes, selaimessa toimiva musiikkieditori, joka mahdollistaa matalalla kynnyksellä erilaisten kappaleiden tekemisen.

 • bandlab, selaimessa toimiva yhteisöllinen musiikkieditori, linkittyy vahvasti teoriaan.

 • letscappella, yhteisöllinen laulusovellus

 • keezy, pienille lapsille suunnattu musiikkisovellus

Musiikin opettelun tueksi löytyy paljon materiaaleja ja sovelluksia:

 • minimusatunnit ja goze hoze, sisältävät muutamia perustehtäviä ja -ohjeita musiikkiin liittyen

 • yousician, yksi parhaimmista soitonopetussovelluksista, joka antaa välittömästi palautetta soitostasi, sisältää materiaalia pianon, basson, kitaran ja ukulelen soitonopetteluun sekä laulamisen opetteluun.

 • eläinkuvanuotit https://www.ubiikki.fi/kuvanuotit/app/ , pienille lapsille soveltuva selainpohjainen ohjelma teorian opetteluun

 • mussila, pelillistetty sovellus pianonsoiton alkeiden opetteluun

 • https://emute.edu.fi/, materiaaleja musiikkiteknologiaan tutustumiseen isommille oppilaille